ข้อมูล

วัฏจักรออกซิเจน


วัฏจักรออกซิเจนเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับวัฏจักรคาร์บอนเนื่องจากการไหลของทั้งสองเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์เดียวกัน: การสังเคราะห์แสง และลมหายใจ

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงจะปล่อยออกซิเจนออกสู่บรรยากาศขณะที่ ลมหายใจ และ สันดาป กินเขา

ส่วนหนึ่งของ O2 ของสตราโตสเฟียร์นั้นถูกเปลี่ยนแปลงโดยการกระทำของรังสีอัลตราไวโอเลตในโอโซน (O3) เป็นชั้นที่ทำหน้าที่เป็นตัวกรองป้องกันการแทรกซึมของรังสีอัลตราไวโอเลต 80% การปล่อยคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs) อย่างต่อเนื่องนำไปสู่การทำลายชั้นโอโซน

วีดีโอ: วฏจกรของสารในระบบนเวศ (กรกฎาคม 2020).