บทความ

สุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน


ชุดปฏิบัติการบริการและงานที่รับผิดชอบในการรวบรวมบำบัดและแจกจ่ายน้ำเพื่อการประปาสาธารณะ การรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย การรวบรวมการขนส่งการบำบัดและการกำจัดของเสียขั้นสุดท้าย

วีดีโอ: ระบบไฟฟา ประปา และสขาภบาล (กรกฎาคม 2020).